Kraftturisme

Kulturminneforvaltninga i fylkeskommunane Rogaland og Vestland er i startfasa med å utvikle eit samarbeidsprosjekt med arbeidstittelen «Kraftturisme. Opplevingar i det vestnorske kraftlandskapet». Prosjektet vil ha som eit overordna mål å samordne og legge til rette for at det kan utviklast brei verdiskaping basert på ein kopling mellom eldre kraftinstallasjonar som i dag er open for besøk, og reiselivsbedrifter i regionen, som saman kan skape eit attraktivt reiselivsprodukt.

Fylkeskommunen ønsker å avklare interessa blant kultur- og reiselivsaktørar generelt for et slikt prosjekt og om ein kan tenke seg å delta i eit forpliktande samarbeid om å utvikle produkt og opplevingar knytt til kraftlandsskapet på Vestlandet. Høyanger kommune er ein potensiell aktør fordi den er lokalisert i det aktuelle området for eit eventuelt framtidig prosjekt.

Det viktig å arbeide med å utvikle og legge til rette for reiselivsprodukt slik at regionen vår blir enda meir attraktiv å besøke, spesielt for norske ferierande, men forhåpentlegvis og for utanlandske turistar. Gjennom god reisemålsutvikling og tilrettelegging av nye reiselivsprodukt med interessant og spanande innhald vil vi kunne styrke regionen, legge grunnlag for økt verdiskaping og styrke vår posisjon som landets mest spennande region å feriere i.

Høyanger kommune er registrert som en muleg deltakar i prosessen vidare . Fylkeskommunen jobbar no med å oppsummere forprosjektet, og tilbakemeldingane er at det er stor interesse for prosjektet.
Kjem fylkeskommunen med ei positiv anbefaling om å sette i gang eit hovudprosjekt, vil det truleg kome i gang til hausten. Vi kjem da tilbake med meir informasjon rundt prosjektet.

Vedlagt ligg ein nærare beskriving av prosjektet saman med eit kart som viser ei muleg reiserute for prosjektet.

Kraftturisme
Vedlegg Aktøroversyn