Høyanger Næringsutvikling (HNU) vart etablert i 1988 og er Høyanger kommune sitt nærings- og tiltaksapparat.

HNU får driftsmidlane sine gjennom direkte overføring frå kommunen. I tillegg har selskapet tilgang til statlege midlar som kan inngå i meir konkrete prosjekt. Formålet med HNU er å fremje utvikling av allsidig og lønsam næringsverksemd, yte fagleg rådgjeving til eksisterande og potensielle verksemder, arbeide med kompetanseheving for næringslivet, og yte tilskot.

Vedtekter

HNU skal drive aktiv næringsutvikling i Høyanger kommune. Vedtektene gir følgjande føringar for HNU:

  • HNU skal ta aktiv del i det næringsretta kommuneplanarbeidet, og i samarbeid med kommunen utforme strategiar for ei aktiv næringsutvikling i kommunen.
  • Yte etablerarstønad og tilby rådgjevning ovenfor nyetablerarar og eksisterande verksemder.
  • Vere kontaktskapande organ mellom næringsliv og kommunale, fylkeskommunale og statlege styremakter.
  • Ta aktiv del i samarbeid med andre tiltaksorgan i og utanfor kommunen.
  • I samarbeid med kommunen fremje næringspolitiske saker ovanfor andre instanser.

Styret i HNU

Styret i HNU består av representantar frå næringslivet og medlemmer av kommunestyret.

Petter Sortland

Styreleiar

Petter Sortland er ordførar i Høyanger for Arbeidarpartiet.

May Britt Torsnes

Nestleiar

May Britt Torsnes er HR Sjef på Nyrstar Høyanger.

Arne Martin Kjærland

Styremedlem

Arne Martin Kjærland er fabrikksjef ved Hydro i Høyanger.

Ruth Dyrhovden

Styremedlem

Ruth Dyrhovden er innehavar av Sogn Hotel.

Ann Elisabeth Lavik Akse

Styremedlem

Ann Elisabeth Lavik Akse er innehavar av Lavik Kro.

Hroar Holm Carlsen

Styremedlem

Hroar Holm Carlsen er verksdirektør i Elkem Bjolvefossen.

Steinar Holen

Styremedlem

Steinar Holen er driftssjef i Østerbø Maskin.

Kristin Myren

Vara

Kristin Myren er innehavar av Kristin Kommunikasjon.

Ståle Walsvik

Vara

Ståle Walsvik er avdelingsleiar yrkesfag ved Høyanger vgs.