Stillingsutlysing: Næringskonsulent

HNU er Høyanger kommune sitt nærings- og tiltaksapparat. Selskapet er eit bindeledd mellom næringsliv og det offentlege, og arbeider både breitt og tett opp mot eksisterande verksemder og etablerarar.

Høyanger Næringsutvikling AS (HNU) søkjer næringskonsulent i 100% fast stilling.

Om stillinga
HNU søkjer etter ein næringskonsulent som skal bidra til å styrke og skape meir lokal næringsutvikling og verdiskaping. Vedkomande vil vere i tett kontakt med verksemder og offentleg forvaltning, og få ansvar for konkrete prosjekt som HNU er involvert i.

Hovudarbeidsoppgåver
– Sakshandsaming av næringssaker
– Deltaking og medverknad i prosjekt- og prosessoppgåver
– Rettleiing og oppfølging av verksemder
– Andre oppgåver etter nærare avtale

Eigenskapar vi er på jakt etter
– Du er endringsorientert og med evne til å sjå dei store linjene
– Du er løysingsorientert og strukturert
– Du har høg gjennomføringsevne gjennom engasjement og pågangsmot
– Du er temaorientert, ein lagspelar og har jobba med tilsvarande oppgåver
innan næringsutvikling.
– Du har gode skriftlige og munnlege framstillingsevner på norsk og engelsk.

Kompetansekrav
Høgare utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring frå samfunns- og næringsutvikling kan kompensere for manglande utdanning.

Gode pensjons- og forsikringsordningar.
Løn etter avtale. Tiltreding snarast.

Søknadsfrist: 3. august 2020

Søknad kan sendast på e-post til terje@hnu.no.

Kontakt
Styreleiar Petter Sortland tlf 91164546 eller Næringssjef Terje Søreide tlf 95198451